ការកក់តាមរយៈអនឡាញពុំមានសម្រាប់គ្រូពេទ្យនេះទេ

Dr LUCY HAURISA

Ear Nose Throat Doctor (ENT)
ជំនាញ/ឯកទេស
Ear Nose Throat Doctor (ENT), Family Doctor
Contact this practitioner loading

តើអ្នកជា Dr LUCY HAURISA ? ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងកន្លែងរបស់អ្នកនៅក្នុង SabayCare

  • តាមដានដំណើរការនៃការណាត់ជួបរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធនៃការកក់របស់យើង
  • បង្កើនចំនួ​នអ្នកជំងឺទៅកាន់គ្លីនិករបស់អ្នក
  • ទទួលបានការជូនដំណឹងភ្លាមៗនៅពេលអ្នកជំងឺធ្វើការកក់ឬណាត់ជួប
  • ចំណាយពេលតិចក្នុងការបំពេញឯកសាររដ្ឋបាល
ទីតាំង
Elevator
Handicap access
Parking

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ