ការកក់តាមរយៈអនឡាញពុំមានសម្រាប់គ្រូពេទ្យនេះទេ

Masseur-Kinésithérapeute NADÈGE PIOCH

Physiotherapist
2 Years of experience
ជំនាញ/ឯកទេស
Physiotherapist
Consultation fee

40$

Contact this practitioner loading
Qualifications

· , Universitat de Vic, Universitat Central de Cataluna, Spain

What I do

Adult and children

Maternity (Relaxing and post-natal)
Pediatrics (respiratory, neurologic, traumata)
Geriatrics
Neurology (Stroke, affection du SNC, paralysie)
Traumatology (sprain, tear, ligament injury, ménisc, muscular, tenis elbow..)
Orthopedic (prosthesis, surgery)
Rheumatology
Respiratory
Lymphatic drainage
Ultrasound
Mobilizations
Stretching
Massage
Taping - K-Tape
Physiotherapy Exercices
Proprioception

បង្ហាញច្រើនទៀត
ទីតាំង
លេខទូរស័ព្ទ
-
Elevator
Handicap access
Parking
ភាសាដែលនិយាយ
, ,
Accepted payment methods
Cash
Card
Other information
Consultation at Sâmata Health and Wellness Studio (#54, street 306 BKK1)
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday (8am - 7pm) and Saturday (10-12pm)

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ