ស្វែងរក មន្ទីរពិសោធន៍ ចូល Phnom Penh, Cambodia

Laboratory
Biomed Laboratory
359Eo Kampuchea Krom Blvd (128), Phnom Penh 12154
  078 609 609
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Laboratory
Paramed Laboratory
#27, 28, Street Dekcho Damdin St. (154), Phnom Penh
  012 222 799
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Laboratory
Institut Pasteur du Cambodge
5 Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh
  012 812 003
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ