កំណត់ពាក្យសម្ងាត់របស់លោកអ្នកឡើងវិញ

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ