ការកក់តាមរយៈអនឡាញពុំមានសម្រាប់គ្រូពេទ្យនេះទេ

HOPE POCHENTONG MEDICAL CENTER

Hospital
ជំនាញ/ឯកទេស
Hospital

តើអ្នកជា HOPE POCHENTONG MEDICAL CENTER ? ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងកន្លែងរបស់អ្នកនៅក្នុង SabayCare

  • តាមដានដំណើរការនៃការណាត់ជួបរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធនៃការកក់របស់យើង
  • បង្កើនចំនួ​នអ្នកជំងឺទៅកាន់គ្លីនិករបស់អ្នក
  • ទទួលបានការជូនដំណឹងភ្លាមៗនៅពេលអ្នកជំងឺធ្វើការកក់ឬណាត់ជួប
  • ចំណាយពេលតិចក្នុងការបំពេញឯកសាររដ្ឋបាល
ទីតាំង
ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម
-
លេខទូរស័ព្ទ
-
Elevator
Handicap access
Parking

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ