លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត:

  • មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់
  • ដែលត្រូវបានកោតសរសើរនិងណែនាំពីអ្នកជម្ងឺម្នាក់ទៅអ្នកជម្ងឺម្នាក់
  • ជាមួយតម្លៃដែលមានតម្លាភាពទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេស
  • នៅជិតលោកអ្នក
num_doctor
គ្រូពេទ្យ
num_center
home.health_care
num_visitor
home.visit_per_day

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ