ស្វែងរក មន្ទីរពេទ្យ។ ចូល Phnom Penh, Cambodia

Hospital
Calmette Hospital
St 80, Phnom Penh
  012 772 789
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Central Hospital
No. 82A, វិថី តេជោដំឌិន (154 154 Street Phnom Penh, 12210
  023 214 955
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Kantha Bopha IV Children's Hospital
90 Chivapol, Phnom Penh
  023 428 009
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Raffles Medical Phnom Penh
#161, St 51, Phnom Penh, Cambodia
  023 216 911
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Roomchang Dental Hospital
Sangkat Phsar Thmey III, Khan Daun Penh, 4 Keo Chea St. (184), Phnom Penh 12210
  069 811 338
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Royal Phnom Penh Hospital
888 Russian Blvd, Phnom Penh 12000
  023 991 000/012 991 000
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Hope Pochentong Medical Center
#646-647 Russian Federation Blvd. (110), Phnom Penh
  017 651 177
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Samata Health & Wellness Studio
54 St 306, Phnom Penh
  010 274 208
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Soriya Hospital
Soriya Tower, 50-52, 172 Preah Trasak Paem St. (63), Phnom Penh
  023 212 166
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Sun International Clinic
No 18, Street 302, Sangkat Beoung Keng Kong 1, Khan Chamkamon Phnom Penh , Cambodia, 12000
  023 956 777
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

Hospital
Sunrise Japan Hospital
Phum2, Sangkat Chrouy Changvar, Khan, Chroy Changvar, Phnom Penh, 12303
  023 260 152
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ