ស្វែងរក វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងតំរង់នោម ចូល Phnom Penh, Cambodia

Urologist
Royal Phnom Penh Hospital
888 Russian Blvd, Phnom Penh 12000
  023 991 000/012 991 000
ធ្វើការណាត់ជួប

Urologist
Sampeo Meas Poly Clinic
#134 St 143, Phnom Penh 12304
  012 825 066
ធ្វើការណាត់ជួប
Online bookings are not available for this practitioner.

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ